Feeds:
Posts
Comments

Archive for August, 2011

Ha mga bloggers ngan mga hinigugma ko nga Waraynon o Waray:   (Hi bloggers and dear fellow Waraynons!)

Baga hin damo na liwat an nahuna-hunaan han maniriday ha akon kasing-kasing, sanglit amo ini an pipira han iya mga karuyag mahisurat.  (It seems that the Waray poet in my heart has  so much to write again , so here are some of the Waray poems he has inspired me to write.)

An akon bag-o nga mga siday... (My new poems…)

Latayan

(Sinurat ni Waray Sama)

 

Han mahiuli ako bungto nga gindak’an,

Dayon ko nakit’an an adto nga dalan

Nga urog ko sulsugon ha may kabanwa-an

Nga natikadto ha am’ saop ngan kaum’han.

Ha kada Sabado ako nahingadto

Kay ako an nakuha han hiwat nga bag-o,

Naka long slib nakabotas ngan buri an kalo

Pas-an an ‘ waterkan’  siring pa ni Man Nardo.

Utro nga ginsulsog an ini nga dalan

Kay ginkinano ko kun adto pa an latayan

Nga tinukod la hin duduha  nga kawayan

May gu-od ha butnga ngan usa an karap’tan

Ha kada pag-agi han hito nga latayan

Duro an lagutob hinin akon dughan

Halarom an tubig,  ha ligid kakug’nan

Kun ako mahulog kalumos an hikaplagan.

Ha dayuday nga lakat hinin kinabuhi

Ha ak’ paghuruhirayo ngada han paghi-uli

Mga gin-agi-an nga kalipay ug pagkuri

Damo an latayan nga sugad-sugad hini.

An Burubaluto

(Sinurat ni Waray Sama)

Panas ngan bitas na an akon tsinelas,

Bisan pa pasu-on pagdug-tong han tangkas,

Diri na gud madara, waray na  mahihimo

Angay na iglabog ngadto ha am’ luyo.

Buot ko igburong kay waray na gamit

Pero ha kan Tatay kinahanglan pa magsarit

Siring han ak’ amay, “Uday, igkada la,

Kay bangin pa gad maremedyuhan unina.”

Mabug-on an dughan ginsugot ko hiya,

Bisan nagpapaprumba an ak’ mga luha,

Hin bag-o nga tsinelas diri maglalaum

Kay an kan Tatay bursa duro kahilarum

Han akon pagmata ha kinabuwasan

Lumukso hin kalipay inin akon dughan

Didto han ak duyan may tsinelas nga bag-o

Mayda pa kaupod nga burubaluto.

Tinuhog hin gihay an dahon nga layag

Naduso ha lasaw ligid han am’ payag

Bitas nak’ nga tsinelas nahimo nga mulayan

Nga di mo mapapalit bis’ diin nga tindahan

Bisan nag-agi na an pipira ka dekada

Ha akon kasing-kasing di gud mapapara

Naglulutaw-lutaw pirmi an burubaluto

Nga hinimo han kamot nga hin gugma puno.

An Waray…

(Sinurat ni Waray Sama)

An Waray…

mag-isug  daw,

   dagko an tingog,

mag-ilob hin agway,

waray gin-aatrasan

                         bisan tinigbasay,

bis’ diin kumadto

                                     ha kabisug bantugan ,

…ginkakahadlukan.

Pero an tinuod,

an Waray…

magnanong,

mabuliganon,

makisasayawon

                                                bisan kinudal la may aminudo,

makisasangkayon,

maghinatagon,

                                                                    bisan budo ngan par-ok la nagsasasaro,

maglipayon,

dagko an tingog kay karuyag hin marisyo,

mag-isug la kun ginraraug-daog,

                                                      maatubang ha bis’ hin-o nga paug,

diri ngahaw mapalupig

                               basta may katadungan,

…sangkay nga malalauman.

Hi Mana Bidang

  (Sinurat ni Waray Sama)

Bis’ kun libat-libat ngan waray na ngipon,

Hi Mana Bidang chichirika la gihapon;

Halipot an saya, mapula an bayhon

Bisan tikadto la ha may baybayon.

Kun mahapasyada  ka hadton ira  libong,

Malilipay an im’ mata pati an im’ irong

Natikig hin armidol an kan Cirilo maong

Ngan malimpyo gud bisan an ira sirong.

Pag-abot han adlaw nga Domingo,

Aga-aga pa human na hiya kumarigo

Kay matikang pagpitad, mabaktas tikadto

Masingba, maghalad ha hirayo nga bungto.

Ha dayuday nga lakat han mga adlaw,

Ha butnga han bagyo ngan han mga huraw

Harigi nak ‘  ha kagutom ngan kauhaw

Hi Mana Bidang an lola nga ak’ ikinahidlaw

Read Full Post »

Hi bloggers!

Lately, the Waray poet in me has been working over time.    This poet is pushing me to my limits at times…to the limits of my patience, that is.  You see, even when I’m so tired and sleepy, this poet inside me keeps on scribbling strings of words…lines and stanzas are spilling fast from his heart to mine.  He leaves me no time for myself, it seems.  I wake up running to my computer or my notebook of ideas to write things down.  And this morning, the poet finished this humble tribute to my beloved hometown – Dulag.

So here it goes…  for Dulag!

photo courtesy:  tourisminthephilippines.com

Hill 120 (in San Rafael, Dulag, Leyte) – my playground as a child

An Dulag

by

Ma. Belinda C. Lora

 

Daw sugad hin bukad an imo katahum

Pagsidlit han adlaw ha imo nahiyom

Bungto han Dulag nga hinigugma namon

Ha sinirangan han Leyte ikaw an paglaum

Nag-uuru-inggat an’im’ kadagatan

Nga hadto testigos han giyera ngan kakurian

Mga bukid ngan kaumhan daw nagburubulawan

Nga nakakalipay han damo nga dughan

Bungto nga natwhan nga ak’ minayuyo

Ikaw an duyan, tinikangan han ak’ pagkatawo

Ikaw an naghatag hin bili han akon pagtubo

Bisan san-o igpaparayaw ngan uunungan ko

Ha imo kasing-kasing gugma an nangalimyon

Ikaw iginkahidlaw hadton ha langyaw naglalak’ton

Bis’ maghuruhirayo ini nga lawas nakon

Ako ngahaw mabalik ha imo mga butkon

(Photo Courtesy:  tourisminthephilippines.com)

Read Full Post »

Been inspired to write this a few minutes ago…

Just check this out.

Uday!

Bisan ka pa hin-o uday,

Upayon mo pa an pangi-ay-ki-ay,

Putson mo pa an im’ lawas

hin damo nga  bulawan

Maraksot ka la gihap uday

            kay an im’ batasan makalilisang!

Read Full Post »

Hi bloggers!

I woke up this morning having this queer feeling of urgently writing something down.   My hands were itching to get to the keyboard of my computer and type the words that were spilling down from my head to the tips of my fingers.   It is as if somewhere in the night a part of me summoned these words to line up and stay as they were till they’re written down.

And I was so surprised to find that the  Waray poet  in me surfaced again.

So here it is, a poem about a character I’ve known as a child.  It’s a little funny how come his person inspired me to write today.   I hope you enjoy reading this.

Hi Mano Tamen

by

Ma. Belinda C. Lora

(written/composed:  August 8, 2011)

Mayda ko kilala tawo nga istoryahon

Benjamin an ngaran pero Tamen kun taw’gon

Hiya makaluluoy kun huhuna-huna-on

Pero ha tinuod usa  han pinakamalipayon

Kasagaran  hukas kun imo igkatapo

An iya sul-ot nga “short “ danay pa gud buho

Pirmi niya may hiyom bisan ka pa hin-o

Magtuturutaghoy la, malipay hin duro

Buot mo tagan bado nga im’ tinakasan

Kay intawon waray gud bis’ ano nga rayan-dayan

Waray pa gud asawa ni  mga anak man

Ha bug-os nga kinabuhi hiya nag-uusaan

Dayuday kaupod an sarad ngan kawit

Ha ligid han hawak an sansibar nakasab-it

Kun baga nahuhubog duro ka madawit

Danay pa gud hin “Agway!” baga nasinggit

Ha pag-guli-at  niya baga hin tigbasay an biling

Ngan ha im pagkita baga di gud mapawaring

Pero kun im’ igduso mapulingkang ugaring

An mga kaharani nakakatawa ug napiling-piling

Kun mga panahon hin kuri ug pagsakit

Ha mga takna nga dumuon ka hin panit

Hiya aada bisan san-o ka sumangpit

Tinuod nga sangkay, an pagbulig hingpit

An iya pamostura bisan kun pataraw-an

Guti-ayay nga payag  amo la an puy-anan

An  kabus  nga abaga duro an pinas-an

Pero an kasing-kasing  uray nga bulawan

Read Full Post »

The Classroom

The rantings of a teacher

Introduction to Creative Writing

Illinois State University, English 227 Section 4, Steve Halle, Instructor

Being and Work

Using Praxial Principles to Nurture Community Within International Organizations

My Life Under God's Control

"And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Romans 8: 28

Explore Basey,Samar Philippines

It's More Fun in Basey,Samar Philippines

Teaching English 4 All

A Blog for English Teachers

ONE GOOD MISS

On having it good, being good, and making more good

One Little Aquarian

the joys of everyday life as I see it!

New West Anglican Blog

An Anglican conversation from the Diocese of New Westminster

Tales for Life

Some stories just want to be told: healing and wholeness in everyday life

Visit Lānaʻi

Hawaii's Most Enticing Island

The Bookshelf Gargoyle

Musings on books from a stony-faced reviewer

Death By Cake

nothing to see here.

Books for Writers

Short review-things of books (and stuff) for aspiring writers.

Two weeks from everywhere

Life in the middle of nowhere

Books for the Bookworm in You: Book Reviews by a Self Professed Bookworm. (c",)

Join me as I write reviews on the books I've read. I'll also be posting book suggestions and updates on my reading goals for 2012 and 2013.